Zasiłki chorobowe - Belgia

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Każda osoba przebywająca w Belgii legalnie i spełniająca ustalone warunki jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. Wymogi są następujące: członkostwo w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, przepracowanie 120 dni w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym staranie się o zasiłek (włącznie z okresami braku aktywności, takimi jak choroba, urlop płatny itp. oraz okresami spędzonymi w innych państwach członkowskich – E104), przekazanie zaświadczeń o opłaceniu składek wydanych przez swoją instytucję ubezpieczeniową, przejście badań zorganizowanych przez instytucję ubezpieczeniową oraz posiadanie dowodu ubezpieczenia. Bardzo ważne jest zaopatrzenie się przed wyjazdem do pracy w Belgii w formularz E 104 wydany przez ZUS służący m.in. potwierdzeniu okresów ubezpieczenia z tytułu choroby. Jeżeli podczas pierwszych 120 dni pracy zachorujemy, wówczas formularz pozwoli na zsumowanie polskich i belgijskich okresów ubezpieczenia.

 

Procedura zgłaszania choroby:

- Zapytaj swojego pracodawcę o ewentualne systemy szczególne. Zapoznaj się także z regulaminem przedsiębiorstwa. Jeżeli jesteś chory, musisz zazwyczaj przedstawić firmie ubezpieczeniowej zaświadczenie lekarskie do drugiego dnia choroby. Jeżeli zrobisz to później, ustawowy zasiłek chorobowy będzie wypłacany dopiero od tego dnia.

- Firmę należy powiadomić o chorobie do godziny 10 rano pierwszego dnia choroby.

 

Ubezpieczenie od choroby i inwalidztwa zapewnia świadczenia zastępujące płace dla pracowników, których praca ulega przerwaniu z powodu niezdolności do pracy. Wśród ważnych aspektów są między innymi: różnica pomiędzy umowami dla pracowników fizycznych i umysłowych, to, czy choroba rozpoczęła się w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania umowy, czy też później, a także długość okresu obowiązywania umowy.

„Dzień bezpłatny” może być płatny jeżeli tak uzgodniono w Układzie Zbiorowym Pracy.

 

System dla pracowników fizycznych - wypadek lub choroba w życiu prywatnym.

Do czasu, gdy dany pracownik (lub pracownica) nie przepracował(a) miesiąca, nie ma uprawnień do jakiejkolwiek gwarantowanej płacy w przypadku niezdolności do pracy, ale może mieć prawo do świadczenia z funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (patrz niżej). Jeżeli okres miesiąca zostanie osiągnięty w trakcie choroby, świadczenie jest wypłacane. Jeżeli choroba trwa krócej niż 14 dni, pierwszy dzień choroby nie jest płatny („dzień bezpłatny”). Jeżeli pracownik pracował przez co najmniej jeden miesiąc, otrzyma on świadczenie chorobowe w wysokości 100% za pierwszy tydzień oraz około 85% za tygodnie od drugiego do czwartego włącznie. Po 30 dniach do okresu jednego roku świadczenie jest wypłacane z funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (55–60%). Następnie uznaje się pracownika za osobę trwale niezdolną do pracy.

 

System dla pracowników umysłowych - wypadek lub choroba w życiu prywatnym.

Pracownikowi umysłowemu zatrudnionemu na okres krótszy niż trzy miesiące, a który nie przepracował jeszcze jednego miesiąca, fundusz ubezpieczeń zdrowotnych wypłaca bezpośrednio świadczenie z tytułu niezdolności do pracy w czasie tego pierwszego miesiąca. Pracownik umysłowy zatrudniony na okres krótszy niż trzy miesiące, który przepracował więcej niż jeden miesiąc jest objęty tym samym programem jak robotnicy fizyczni z podobnymi wartościami procentowymi. „Dzień bezpłatny” stosuje się do pracowników umysłowych w okresie próbnym. Pracownik umysłowy zatrudniony na okres co najmniej trzech miesięcy jest uprawniony do normalnej pensji przez okres pierwszych trzydziestu dni.

 

 

Źródło:

www.eures.praca.gov.pl

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook