Prawo pracy w Belgii

ZATRUDNIENIE W BELGII

1 maja 2009 r. Belgia zniosła restrykcje na rynku pracy dla Polaków oraz obywateli pozostałych krajów,  które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. Oznacza to, że mogą oni podejmować pracę na terenie Belgii bez obowiązku ubiegania się o pozwolenie. Tym samym przestają obowiązywać listy zawodów deficytowych. Swobodny dostęp do rynku pracy i zniesienie zezwoleń na pracę nie zwalniają obywateli UE, w tym Polski, z obowiązku meldunkowego. 

 

RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Umowy zawierane w formie pisemnej są pewną regułą przyjętą w Belgii, jednak dopuszczalne są także umowy zwierane w formie ustnej. Niektóre umowy muszą być zawarte na piśmie, na przykład: umowy ze studentami, umowy na czas określony, umowy na część etatu, umowy na wykonanie określonego zadania, umowy na zastępstwo, wszelkie umowy tymczasowe – włącznie z umowami zatrudnienia czasowego oraz umowy o pracę w domu. Warunki dla okresu próbnego oraz klauzule antykonkurencyjne są ważne wyłącznie, jeżeli zawarte są w formie pisemnej. W interesie osoby podejmującej zatrudnienie jest to, aby umowa zawarta została w formie pisemnej.

 

Można wyróżnić następujące rodzaje umów:

 • umowa na czas nieokreślony,
 • umowa na czas określony;
 • umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin: umowy na pracę w mniejszym wymiarze niż 38 godzin tygodniowo, ilość przepracowanych godzin może mieć wpływ na prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia
 • umowa na czas wykonania określonego zadania , gdzie wykonywana praca jest precyzyjnie zdefiniowana (np. praca aktora filmowego),
 • umowa na zastępstwo
 • praca na zasadach „wolnego strzelca” przyjmuje zazwyczaj charakter umowy samozatrudnienia lub, jeżeli tak nie jest, umowy na czas określony lub umowy na wykonanie określonego zlecenia;
 • umowa zatrudnienia tymczasowego (interim): pracodawcą jest agencja pracy czasowej; umowa o pracę tymczasową może być zawierana: na czas nieobecności zatrudnionego na stałe pracownika, w wyniku nagłego wzrostu ilości pracy lub powstania zaległości oraz realizacji zadań nie z zakresu prowadzonej działalności – prace zlecone wynikające z nieprzewidzianej potrzeby ( np. organizacja targów, wystaw, konferencji, przyjęć) agencja musi podpisać umowę na każdy okres zatrudnienia;
 • umowa o pracę w domu jest normalną umową, musi mieć formę pisemną i być sporządzona na zasadach indywidualnych;
 • umowa na praktyki zawodowe: dla osób młodych w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, które przechodzą szkolenie w firmie i uczęszczają do szkoły przez jeden lub dwa dni w tygodniu, okres próbny trwa od 1 do 3 miesięcy. Przed rozpoczęciem pracy należy podpisać pisemną umowę;
 • kursy „podwójne” („sandwich” courses), dla osób młodych w wieku pomiędzy 18 a 25 rokiem życia bez wyższego wykształcenia – jest to standardowa umowa o pracę, z obowiązkiem szkolenia;
 • Indywidualne Szkolenie Zawodowe (ISZ) to szkolenie przy pracy dla osób bezrobotnych uprawnionych do świadczeń, które przechodzą szkolenie praktyczne. Połączenie zasiłku dla bezrobotnych z premią od służb zatrudnienia daje w sumie normalną pensję. Jest to środek polityki zatrudnienia. Pracownicy ISZ, którzy nie otrzymują zasiłku dla bezrobotnych, otrzymują dodatkowe świadczenie.
 • Różne środki polityki zatrudnienia mają zazwyczaj postać umów o pracę z subsydiami dla pracodawcy.

 

Informacje temat obowiązujących w tym zakresie przepisów dostępne są:

 

W Belgii rozróżnia się tzw. white collar workers, czyli pracowników wykonujących pracę umysłową oraz blue collar workers – pracowników wykonujących pracę fizyczną.

 

Zgodnie z belgijskim ustawodawstwem umowy muszą być zawierane:

 • w języku flamandzkim jeśli firma ma siedzibę w flamandzkojęzycznej części Belgii
 • w języku francuskim jeśli firma ma siedzibę we francuskojęzycznej części Belgii
 • w języku niemieckim jeśli firma ma siedzibę w niemieckojęzycznej części Belgii

 

Firma usytuowana w Regionie Stołecznym Brukseli ma obowiązek przekazania francuskojęzycznym obywatelom umowy w języku francuskim, a flamandzkojęzycznym w języku flamandzkim.

 

CZAS PRACY

Belgijskie ustawodawstwo nakłada podwójne ograniczenie godzin pracy. Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin dziennie oraz 38 godzin tygodniowo. Różne poprawki do przepisów skutkują tym, że w rzeczywistości limity wynoszą 9 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Dzień wolny w niedzielę jest obowiązkowy.

System i godziny pracy są określone w regulaminach pracy. Pracodawca musi doręczyć ten dokument całemu personelowi. Należy się upewnić, że rzeczywiście się go otrzymało i przeczytać go dokładnie. Jeśli czas pracy przekroczy godziny określone w regulaminie, wówczas pracownik ma prawo do zapłaty za nadgodziny. Liczba nadgodzin w ciągu dnia nie może przekraczać 11 godzin, a w okresie 3 miesięcy 65 godzin.

 

Wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za każdą nadgodzinę stanowi:

 • 50 % zwykłej stawki godzinowej,
 • 100 % stawki godzinowej, jeżeli praca w nadgodzinach obejmuje niedziele lub święta.

 

Pracownik ma prawo do przerwy w trakcie pracy w wymiarze 15 minut po przepracowaniu 6 godzin. Praca pomiędzy 20:00, a 6:00 nie jest dozwolona, ale możliwe są wyjątki od tej reguły. Praca w nocy nie może być wykonywana przez pracowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

 

URLOP WYPOCZYNKOWY

Liczba dni urlopowych jest ustalana na podstawie faktycznie przepracowanych dni w okresie poprzedniego roku kalendarzowego. Za cały przepracowany rok pracownikowi przysługuje pełny wymiar urlopu (24 dni w sześciodniowym tygodniu pracy, 20 dni w pięciodniowym tygodniu pracy) oraz 10 dni płatnych, wolnych od pracy ze względu na święta państwowe i kościelne (z reguły praca w te dni jest zabroniona). Jeśli w poprzednim roku kalendarzowym okres pracy wynosił mniej niż 12 miesięcy, wówczas urlop będzie obliczony proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Pracownik musi udowodnić prawo do urlopu, jeśli był zatrudniony u innego pracodawcy w roku poprzedzającym rok ustalania prawa do urlopu, dostarczając zaświadczenie nowemu pracodawcy. Wymiar urlopu zależy od długości okresu pracy:

 

Długość  okresu pracy (w miesiącach)

6

7

8

9

10

11

12

Wymiar urlopu

6-dniowy tydzień pracy (w dniach)

12

14

16

18

20

22

24

 

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio przez pracodawcę. Okres urlopu może być ustalany kolektywnie, wówczas jest zamieszczany w regulaminie danego przedsiębiorstwa (kopię powinien otrzymać pracownik) lub indywidualnie z pracodawcą. Pracownicy mają prawo do otrzymania urlopu 2-tygodniowego w jednym ciągu między 1 maja a 31 października. Dni urlopowe muszą być wykorzystane przed upływem roku kalendarzowego. Pracownicy posiadający dzieci w wieku szkolnym mają pierwszeństwo w uzyskaniu urlopu w trakcie wakacji szkolnych.

 

URLOP MACIERZYŃSKI

Urlop macierzyński rozpoczyna się na prośbę matki, nie wcześniej niż na sześć tygodni przed prawdopodobną datą porodu lub osiem tygodni, jeżeli kobieta jest w ciąży mnogiej. Od siódmego dnia przez spodziewanym porodem, przyszła matka jest zobowiązana przerwać wszelką pracę i powiadomić pracodawcę, a jeśli nie pracuje – urząd pracy. W tym celu musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie swojej instytucji ubezpieczeniowej. Warto poprosić pracodawcę o potwierdzenie odbioru zaświadczenia lub wysłać je za potwierdzeniem zwrotnym pocztą. Zasiłek macierzyński przysługuje kobietom, które w okresie dwóch ostatnich kwartałów poprzedzających kwartał, w którym rozpoczął się urlop macierzyński przepracowały min. 400 godzin lub równoznacznych z przepracowanymi godzin (np. okresy niezdolności do pracy opłacane przez pracodawcę, dni świąteczne). Osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy powinny wykazać, że pracowały min. 400 godzin w okresie 18 miesięcy poprzedzających kwartał, którym rozpoczął się urlop macierzyński. Osoby, których liczba przepracowanych godzin w Belgii jest niewystarczająca do uzyskania zasiłku macierzyńskiego, a bezpośrednio przed podjęciem pracy w Belgii pracowały w Polsce mogą wystąpić o wydanie formularza E 104 do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając druk E 104 potwierdzi okresy ubezpieczenia w celu nabycia lub zachowania prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa w innym kraju Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępnie na stronie internetowej: www.e-inspektorat.zus.pl.

Urlop macierzyński trwa w sumie 15, a w przypadku ciąży mnogiej 17 tygodni. Zasiłek macierzyński wypłaca kasa chorych, tam też po porodzie należy dostarczyć akt urodzenia dziecka.

W przypadku osób zatrudnionych wysokość świadczenia wynosi 82% płacy brutto przez pierwsze 30 dni, a od 31 dnia – 75% płacy brutto i nie może przekroczyć ustawowo określonej stawki (z wyjątkiem pierwszych 30 dni), która wynosi 118,36 euro dziennie.

 

URLOP RODZICIELSKI

Z okazji urodzenia się dziecka każdy pracownik ma prawo do 10 dni urlopu. Urlop można wybrać w całości lub dzieląc go na kilka części, ale nie później niż w okresie 4 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Za pierwsze 3 dni nieobecności pracownikowi otrzymuje pełne wynagrodzenie. Za nieobecność w pracy podczas 7 kolejnych dni pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a dodatek rodzicielski w wysokości 82% utraconego wynagrodzenia.

 

URLOP WYCHOWAWCZY

Z urlopu wychowawczego można skorzystać do 12 roku życia dziecka. Trwa on: 3 miesiące (nie muszą one następować kolejno po sobie, ale okres urlopu musi trwać min. 1 miesiąc), 6 miesięcy (w tym przypadku czas pracy zostaje zmniejszony do pół etatu, okres urlopu może być podzielony na 3 okresy po 2 miesiące), 15 miesięcy (czas pracy zmniejszony do 4/5 etatu).

Warunkiem uzyskania urlopu wychowawczego jest przepracowanie u tego samego pracodawcy minimum 1 roku w okresie 15 miesięcy przed złożeniem prośby o tenże urlop.

Pracodawca co do zasady nie może odmówić pracownikowi prawa do urlopu wychowawczego, ale może odroczyć jego termin (maksymalnie do 6 miesięcy). Warunkiem odroczenia jest troska o funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

URLOP ZE WZGLĘDU NA OPIEKĘ NAD CIĘŻKO CHORYM CZŁONKIEM RODZINY

Jeśli członek rodziny wymaga stałej opieki, osoba zatrudniona na umowę o pracę może starać się o urlop ze względu na opiekę. Za osobę ciężko chorą uważa się cierpiącego na pewne schorzenie członka rodziny, który według opinii lekarza potrzebuje wsparcia emocjonalnego i rodzinnego mającego wpływ na jej powrót do zdrowia. Z urlopu można skorzystać w pełnym wymiarze (trwa max. 1 rok), ½ (max. 24 miesiące) lub 1/5 (max. 24 miesiące). Jeśli osoba pracuje w przedsiębiorstwie zatrudniającym mniej niż 50 osób, pracodawca może ograniczyć urlop w pełnym wymiarze do 6 miesięcy oraz do 12 miesięcy w wymiarach ½ i 1/5.

 

URLOP ZE WZGLĘDU NA OPIEKĘ NAD OSOBĄ UMIERAJĄCĄ

W Belgii istnieje również możliwość skorzystania z urlopu w celu zaopiekowania się osobą umierającą. Urlop ten może trwać maksymalnie miesiąc (ewentualnie może zostać przedłużony o jeszcze jeden miesiąc). Urlop ze względu na opiekę nad osobą umierającą jest prawem pracownika i osoba nie musi czekać na zgodę pracodawcy.

 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Płace są ustalane w układach zbiorowych, które zawierane są pomiędzy związkami zawodowymi, a przedstawicielami pracodawców. Układy zbiorowe regulują główne aspekty wynagrodzenia oraz organizacji pracy. W Belgii rozróżnia się dochód netto i brutto. Dochód netto to kwota rzeczywiście otrzymana przez pracownika. Jest ona równa dochodowi brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatku pobrane bezpośrednio u źródła od pracowników przez pracodawcę. Płace określane przez układy zbiorowe są płacami brutto. Pensje muszą być wypłacane co dwa tygodnie robotnikom oraz co miesiąc dla pracowników zatrudnionych na pensjach miesięcznych. Datę wypłaty oraz częstotliwość wypłat, jak również informacje nt. minimalnej stawki wynagrodzenia, indeksacji wynagrodzeń, dodatków takich jak np. roczna premia, bony żywnościowe, dodatek za pracę na zmiany, za pracę w nocy lub weekend określają układy zbiorowe.

Jeśli zarobki nie są określone przez układy zbiorowe, wówczas pracownik ma prawo do gwarantowanej płacy minimalnej. Od 1975 r. jej wysokość jest wynikiem ustaleń między partnerami społecznymi. Gwarantowana płaca minimalna dotyczy pracowników w wieku powyżej 21 lat zatrudnionych na pełen etat w sektorze prywatnym. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin. W 1988 r. partnerzy społeczni wprowadzili 2 dodatkowe stawki płac minimalnych dla osób, które mają 21,5 lat i pracowały przez okres min. 6 miesięcy, oraz osób w wieku 22 lat i więcej posiadających co najmniej 1 rok stażu pracy.

 

Od 1 października 2008 minimalna gwarantowana płaca brutto dla osób zatrudnionych na pełen etat wynosi brutto miesięcznie:

- pow. 21 lat - 1 378,49 €

- pow. 21,5 lat i 6 miesięcy stażu pracy - 1 424,31 €

- min. 22 lat i 12 miesięcy stażu pracy - 1 440, 67 €

 

Dla młodocianych pracowników w wieku od 16 do 20 roku życia płaca minimalna stanowi procent gwarantowanej stawki minimalnej lub płacy określonej przez układ zbiorowy.

wiek

% płacy minimalnej

kwoty min. €

20 lat

94%

1280,74

19 lat

88%

1199,00

18 lat

82%

1117,24

17 lat

76%

1035,50

16 lat

70%

953,75

 

Wynagrodzenia zawarte w układach zbiorowych są niemal zawsze wyższe od gwarantowanej płacy minimalnej.

 

 

ZATRUDNIENIE W SYSTEMIE „Titres - Services"

System Titres-Services lub Dienstencheques subwencjonowany przez państwo został wprowadzony w Belgii 01 kwietnia 2004r. z inicjatywy belgijskiego rządu federalnego w celu utworzenia nowych miejsc pracy i wyeliminowania w jak największym zakresie nielegalnej pracy. Założeniem rządu było utworzenie około 25.000 nowych miejsc pracy, jednak już w 2008 roku liczba zatrudnionych w sektorze czeków usługowych w Belgii przekroczyła 90.000.

W ciągu pięciu lat działania systemu klienci korzystający z usług domowych kupili w sumie ponad 180 milionów czeków. Sektor wciąż się rozwija i na dzień dzisiejszy działa w nim ponad 2.000 przedsiębiorstw.

System czeków usługowych daje możliwość legalnej pracy osobom /zwłaszcza kobietom/, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub których kwalifikacje nie są uznawane w Belgii oraz tym dla których przeszkodą w podjęciu innej pracy jest nieznajomość lub słaba znajomość obcego języka. 

 

Zakres prac, jakie obejmuje system to:

- prace wykonywane w domu użytkownika: sprzątanie mieszkania /w tym mycie okien/, pranie, prasowanie, drobne zakupy, przygotowanie posiłków, drobne krawiectwo

- prace wykonywane poza miejscem zamieszkania użytkownika: zakupy, przewóz osób z ograniczoną możliwością ruchową lub niepełnosprawnych,

 

W systemie tym występują:

a) osoby prywatne - użytkownicy

b) pracodawcy - firmy działające w systemie titres -services

c) pracownicy

 

ad. a)

Użytkownicy to osoby prywatne zameldowane w Belgii, które zgłaszają zapotrzebowanie na wykonanie usługi. Z systemu titres - services mogą korzystać rejestrując się w firmie Sodexo (zajmującej się emisją czeków) i zakupując czeki. Użytkownik ma prawo zakupić 750 czeków na rok - przysługujących na jedną osobę. Limit ten nie dotyczy użytkowników chorych i niepełnosprawnych, którzy mogą nabyć nawet 2000 czeków.

 

ad. b)

Pracodawcy, czyli firmy działające w systemie titres-services są firmami usługowymi, pośredniczącymi - pomiędzy użytkownikiem i pracownikiem. W takim systemie może działać praktycznie każda firma, jednak w trakcie prowadzenia takiej działalności nie może podejmować innych rodzajów prac. Aby rozpocząć działalność usługową firma musi otrzymać z Ministerstwa Pracy zezwolenie na rozpoczęcie działalności w następstwie czego zostaje wpisana na oficjalną listę firm prowadzących usługi w systemie „titres-services". Możliwość sprawdzenia w ewidencji takiej firmy daje gwarancję pracownikowi, że podejmuje zatrudnienie w legalnej firmie działającej zgodnie z prawem.

 

ad. c)

Pracownicy - osoby podejmujące zatrudnienie. Praktycznie każda osoba przebywająca legalnie w Belgii może podjąć zatrudnienie w systemie titres-services. Podstawą zatrudnienia jest podpisanie z pracodawcą umowy nazywanej „ umową w systemie titres-services" - w oparciu o zasady obowiązujące w związkowej komisji parytetowej nr 322.01, pod którą podlega sektor usług świadczonych w systemie titres-services.

 

Rozróżnia się dwie kategorie pracowników:

- pracownicy kategorii A - należą do nich osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych, społeczną pomoc finansową w czasie trwania kontraktu „titres-services" /za czas pracy na umowę titres-services zasiłek nie jest wypłacany/.

- pracownicy kategorii B - pozostali pracownicy zatrudnieni na podstawie kontraktu „titres-services"

 

Pracownik nie może być spokrewniony do drugiego stopnia z użytkownikiem; nie może być także członkiem jego rodziny ani z nim zamieszkiwać w tym samym domu.

 

Zasady ogólne działania systemu T-S

 

Użytkownik, który chce skorzystać z pomocy domowej zgłasza zapotrzebowanie do firmy działającej w systemie titres-services (pracodawcy) na wykonanie odpowiednich prac domowych. Firma wysyła pracownika, z którym uprzednio podpisała umowę o pracę do realizacji zleconego przez użytkownika zadania.

Użytkownik wcześniej zakupuje czeki usługowe w firmie emitującej czeki - Sodexo. Koszt jednego czeku wynosi 7,50 euro i jest ważny przez 8 miesięcy. Po wykonaniu prac, pracownik otrzymuje od użytkownika czek lub czeki /1czek = 1godzina pracy/ z oznaczoną datą i podpisem użytkownika.

Następnie pracownik przekazuje wypełniony czek pracodawcy, a ten zwraca go firmie Sodexo. W zamian, firma wpłaca /zwraca/ na konto pracodawcy kwotę w wysokości 7,50 euro /równowartość czeku/ powiększoną o 13,30 euro /wysokość dotacji państwowej/. Łączna suma jaką otrzymuje pracodawca /firma titres-services/ to 20,80 euro. Z tej kwoty wypłaca ustaloną w umowie stawkę pracownikowi. Reszta to zysk firmy.

Kontrakt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może być zawarty na czas określony lub bezterminowo, na pełny etat lub w niepełnym wymiarze godzin. Pracownik może zawrzeć z tym samym pracodawcą kilka następujących po sobie umów na czas określony. Pracownicy kategorii A mogą zawierać kontrakty następujące po sobie na czas określony przez 6 miesięcy, a pracownicy kat. B maksymalnie przez 3 miesiące. Kontrakty zwierane po przekroczeniu tego terminu z mocy prawa przekształcają się w kontrakty bezterminowe.

Podobnie jak w przypadku pracowników zatrudnionych w innych sektorach osoby podejmujące zatrudnienie na mocy umowy „titres-services" mają zagwarantowane wynagrodzenie w układach zbiorowych pracy zawieranych przez związkową komisję parytetową 322.01.

Pracownik otrzymuje od pracodawcy rozkład godzin pracy i w tych godzinach jest zobowiązany do wykonania zadania. Czas podróży do klienta (miejsca wykonania pracy) nie jest wliczany do godzin pracy natomiast zbiorowy układ pracy gwarantuje udział pracodawcy w kosztach dojazdu do miejsca pracy.

Minimalne wynagrodzenia dla sektora czeków usługowych ustalane jest w oparciu o godzinę pracy. Czas pracy określa umowa o pracę.

 

Obecnie obowiązują następujące stawki brutto:

- mniej niż jeden rok zatrudnienia - 9,48 euro

- 1 rok zatrudnienia - 9,85 euro

- 2 lata zatrudnienia lub powyżej - 9,98 euro

 

Są to stawki minimalne i pracodawca może zaoferować większą stawkę.

Niektórzy pracodawcy proponują bony żywnościowe (przyznawane za każdy dzień pracy).

 

 

Korzyści płynące z zatrudnienia w systemie „T-S"


Dla użytkownika:

- możliwość pozyskania legalnie zatrudnionych pracowników poprzez wybraną przez siebie firmę T-S;

- użytkownik zakupujący czeki ma prawo skorzystać z odliczenia podatkowego w wysokości 30% od rocznej sumy zakupu bonów; tym samym cena zakupionego bonu za 7,50 euro zmniejsza się po odliczeniu podatku do 5,25 euro;

- minimalne formalności, brak konieczności prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej, księgowej itp. związanej z angażowaniem pomocy domowej;

 

Dla pracodawcy:

- zezwolenie na działalność firmy wydawane przez Ministerstwo gwarantuje legalność prowadzenia usług i sprzyja zatrudnieniu pracowników;

- możliwość zatrudniania dużej ilości pracowników wobec stale rosnącego zapotrzebowania na usługi domowe zgłaszane przez użytkowników /osoby prywatne/, co sprzyja rozwojowi firmy;

- działalność firmy wspierana przez dotacje państwowe (dotacje do czeków)

 

Dla pracownika:

- praca na podstawie umowy o pracę

- gwarantowane ubezpieczenia zdrowotne oraz prawo do zasiłku w przypadku choroby lub porodu

- prawo do premii końcoworocznej

- prawo do świadczeń emerytalnych

- prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego oraz dni wolnych od pracy a także do urlopu  

  macierzyńskiego

- prawo do zasiłku rodzinnego

- ubezpieczenie od wypadków przy pracy

- oprócz korzyści ekonomicznych ważny jest aspekt psycho-społeczny tj. poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, stabilizacji i dowartościowania wynikające z legalnego zatrudnienia itp.

 

Podstawy prawne powołania i działania sytemu:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2001r ustanawiająca powstanie i rozwój zatrudnienia w systemie usług domowych; z późn. zm. z dn. 22 grudnia 2003, 9 lipca 2004r, 27 grudnia 2006 r i 8 czerwca 2008r.
 2. Rozporządzenie Królewskie z dnia 12 grudnia 2001r dotyczące zatrudnienia w systemie Titres-Services; z późn. zm. z dn. 9 stycznia 2004r, 5 lutego 2004r, 31 marca 2004r, 14 lipca 2004r, 10 listopada 2004r, 17 września 2005r, 10 listopada 2004r, 17 stycznia 2006r, 5 marca 2006r, 16 stycznia 2007r, 13 lipca 2007r, 28 kwietnia 2008r, 28 września 2008r, 27 października 2008r, 11 grudnia 2008r.  

 

PROJEKT LIMOSA

Uprzejmie informuję, iż od 1 kwietnia 2007 r. w Belgii weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji pracowników zagranicznych na terenie Belgii. Rejestracja jest jedną z części większego projektu o nazwie LIMOSA. Szczegółowe dane znajdują się na stronach internetowych Konsulatu Generalnego RP w Brukseli oraz na stronach www.limosa.be (w języku francuskim, niderlandzkim, niemieckim i angielskim). Generalnie obowiązek rejestracji spoczywa na pracodawcy, jednakże może jej dokonać zainteresowany pracownik. Obowiązkiem objęci są wszyscy zwykli pracownicy, pracownicy delegowani, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, praktykanci oraz stażyści - poprzez zgłoszenie elektroniczne (na stronie www.limosa.be) lub wypełniając formularz papierowy, wysyłany pocztą lub faksem. Po wypełnieniu formularza otrzymuje się /można wydrukować z tej samej strony internetowej/ potwierdzenie zgłoszenia. Zebrane deklaracje znajdą się w centralnym banku danych, a właściwe instytucje belgijskie dołączą swoje informacje na temat pozwolenia na pracę czy pozwolenia na pobyt. Bank danych będzie wykorzystywany m.in. przez inspekcje pracy (przy szybkim wykrywaniu oszustw), a także będzie służył usprawnieniu procedur związanych z podjęciem legalnej pracy i legalizacją pobytu. W tym celu planowane jest stworzenie jednego „okienka", w którym załatwi się wszelkie formalności. Dużym usprawnieniem będzie także możliwość dopełnienia wszystkich obowiązków administracyjnych poprzez łącza elektroniczne. Deklaracja rejestracyjna projektu Limosa stanowi pierwszy krok w uzyskiwaniu legalnej pracy w Belgii w kontekście przepisów Unii Europejskiej.

Pracownicy placówek dyplomatycznych są zwolnieni z obowiązku rejestracji.

 

Kontakt: Le centre de contact Limosa tel. 00 32 2 788 51 57 fax. 00 32 2 788 51 58 

e-mail:   BP 224, 1050 Bruksela godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.oo-20.oo

 

I. Kto jest obowiązany do złożenia deklaracji rejestracyjnej: pracownicy zagraniczni, stażyści, praktykanci, osoby prowadzące czasowo na terenie Belgii własną działalność gospodarczą, stażyści niezależni.

 

II. Terminy

Obowiązek rejestracji wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. Deklarację należy wypełnić przed podjęciem pracy lub stażu na terytorium Belgii. Dla firm zagranicznych już prowadzących działalność na terenie Belgii - termin zgłoszenia wynosi 6 miesięcy, np. dla firmy, która rozpoczęła działalność 31 marca 2007r. termin pierwszej obowiązkowej rejestracji wygasa 30 września 2007r. Firma zagraniczna powinna zawsze legitymować się posiadaniem dowodu wypełnienia deklaracji rejestracyjnej. Nie ma terminu wygaśnięcia jej ważności (deklaracja zwykła). Istnieje jednak deklaracja uproszczona, której ważność jest ograniczona do jednego roku i może być przedłużana o kolejny rok.

 

III. Kto wypełnia deklarację - organizacja wysyłająca pracowników, pracodawca (nie będący Belgiem), osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, osoby trzecie upoważnione przez zainteresowanych.

 

IV. Zwolnieni z obowiązku rejestracji - przede wszystkim ci, którzy prowadzą krótkoterminową działalność: osoby wykonujące transport międzynarodowy; osoby, które współpracują przy kongresach naukowych, jeżeli ich pobyt nie przekracza 5 dni w ciągu miesiąca; osoby, które współpracują przy zebraniach odbywających się w ścisłym gronie (max. 5 dni w ciągu miesiąca); wyspecjalizowani lub wykwalifikowani robotnicy wysłani do Belgii przez macierzyste przedsiębiorstwo w celu początkowego złożenia lub/i pierwszej instalacji urządzenia/dobra (czas pracy max. 8 dni w ciągu miesiąca) - nie dotyczy sektora budowlanego; wyspecjalizowani technicy przedsiębiorstwa zagranicznego lub osoby prowadzące działalność gosp. wysłani do Belgii przez macierzyste przedsiębiorstwo w celu pilnego naprawienia lub serwisowania urządzenia/dobra/wyposażenia (max. 5 dni w ciągu miesiąca); przedsiębiorstwo wysyłające pracowników w takim przypadku musiało być także dostawcą, kierownictwo przedsiębiorstwa (zarządca, administrator, wspólnik, mandatariusz, pełnomocnik) w przypadku uczestnictwa w posiedzeniach zarządu lub zgromadzeniach ogólnych (max. 5 dni w ciągu miesiąca); sportowcy uczestniczący w zawodach międzynarodowych (na czas trwania zawodów, ale do 3 miesięcy w ciągu roku), także sędziowie, trenerzy, personel pomocniczy lub inne osoby uznane przez federację sportową narodową lub międzynarodową; artyści o renomie międzynarodowej oraz osoby im towarzyszące (max. 21 dni w ciągu 3 miesięcy); naukowcy/badacze uniwersyteccy lub instytucji naukowych uczestniczący w programach naukowych (max. 3 miesiące w ciągu roku); personel administracyjny instytucji publicznych oddelegowani do pracy w przedstawicielstwach; pracownicy organizacji międzynarodowych mających swoją siedzibę w Belgii, status tej organizacji musi być ustalony na podstawie ratyfikowanego traktatu np. NATO; dyplomaci - członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego; stażyści, którzy odbywają obowiązkowy staż w Belgii w zakresie swoich studiów lub szkolenia zawodowego.

 

V. Pracodawcy zagraniczni, którzy przystąpili do wypełnienia obowiązkowej deklaracji korzystają z pewnych udogodnień. Nie muszą tworzyć kont zarobkowych, wystarczy, że będą w stanie przedstawić dokumenty wymagane przez prawo własnego państwa (unikanie podwójnych czynności administracyjnych w zakresie zarobków). Wypełniając deklarację, przedsiębiorstwa zagraniczne polepszają swoją sytuację na rynku belgijskim. Klienci i składający zamówienia będą mieli wyższe zaufanie do wiarygodności i rzetelności tych firm.

 

VI. Niewypełnienie deklaracji grozi sankcjami administracyjnymi lub karnymi. Dotyczy to również firm belgijskich, które współpracują z firmami zagranicznymi nieposiadającymi dowodu rejestracji Limosa.

 

 

Źródło:

www.brukselakg.polemb.net

www.twojaeuropa.pl

www.eures.praca.gov.pl

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook