Mieszkania i hotele w Belgii

POBYT

Każda osoba przyjeżdżająca do Belgii jest zobowiązana do zameldowania się w urzędzie gminy w ciągu 8 dni od dnia przyjazdu (nie dotyczy to osób zamieszkałych w hotelach i pensjonatach). Obywatele polscy przebywający na terenie Belgii turystycznie otrzymują tzw. „deklarację przybycia”, która jest ważna 3 miesiące i po tym terminie należy opuścić terytorium Belgii.

 

Legalny pobyt na terenie Belgii powyżej 3 miesięcy dotyczy:

- pracowników zatrudnionym na umowę o pracę (salarié) lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą (non salarié);

- osób poszukujących pracy;

- studentów studiujących na terenie Belgii i posiadających ubezpieczenie zdrowotne;

- osób, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne i wystarczające środki na utrzymanie.

 

W urzędzie gminy można się ubiegać o pobyt czasowy (séjour non permanent), albo stały (séjour permanent):

  • pobyt czasowy - każdy obywatel UE może zostać pozbawiony prawa pobytu czasowego w pierwszych trzech latach, jeżeli stanie się zbyt dużym obciążeniem dla pomocy socjalnej (CPAS);
  • pobyt stały - po 3 latach pobytu (5 lat w przypadku nauki) obywatele UE mogą otrzymać

prawo do pobytu stałego, jeżeli o niego wystąpią. Prawo to traci się, jeżeli nie przebywa się w Belgii przez dwa następujące po sobie lata.

 

WYNAJEM

Belgia w chwili obecnej przeżywa kryzys mieszkaniowy, dlatego ceny mieszkań są bardzo wysokie. W związku z tym dużo popularniejszy jest wynajem mieszkań. Informacje o  wynajmie umieszczane są w Internecie (www.immoweb.be, www.immo.vlan.be, www.ximmo.be), prasie, a charakterystyczne pomarańczowo-czarne plakaty wywieszane w oknach oferowanych mieszkań mają za zadanie przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Lokum można również szukać za pomocą wyspecjalizowanych agencji pośrednictwa nieruchomości. Ważną kwestią jest to, aby nie płacić i nie podpisywać umów z agentem. Opłaty te i wiążące dokumenty podpisujemy wyłącznie ze wskazaną przez właściciela agencji osobą. Standardowo umowy takie podpisuje się na okres: 3, 6, 9 lat bądź na nieokreślony czas. Z reguły opłaca się kaucję w wysokości 3 miesięcznych opłat za mieszkanie. Jeżeli przerwiesz kontrakt wynajmu mieszkania wcześniej niż przewidywała umowa – stracisz kaucję. Opłaty kaucji dokonuje się w banku. Umowa musi być sporządzona na piśmie i zarejestrowana przez wynajmującego w urzędzie miasta w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy.

Nie zawsze jest jasne, jakie koszty ponosi najemca i wynajmujący. Czasami wynajmujący traktują te koszty jako sposób podwyższenia swoich dochodów z najmu. Istnieje jednak dość wyraźny opis podziału kosztów. Wynajmujący ponosi koszty własności budynku oraz świadczenia na rzecz najemcy takich usług jak: opłaty, podatek miejski od balkonów i garaży, zarządzanie budynkiem mieszkaniowym, opłata syndyka, ubezpieczenie właściciela, zakup lub najem gaśnic, innego sprzętu wspólnego oraz podatek od nieruchomości. Najemca ponosi koszty używania domu lub mieszkania: rocznego serwisu windy, podatku od ścieków i odpadów domowych, podatków prowincjonalnych i gminnych, kosztów zaopatrzenia w wodę (na podstawie licznika lub liczby kranów), opłat za oczyszczanie wód powierzchniowych (na podstawie zużycia wody), oleju grzewczego, gazu i energii elektrycznej, utrzymania powierzchni wspólnych, ubezpieczenia od ognia.

Nie można zawsze bronić się przed kosztami wynajmującego wyraźnie określonymi w umowie najmu. Przeczytaj umowę najmu bardzo dokładnie i zapytaj innych o informacje. Jeżeli nie zgadzasz się z podziałem kosztów, zapytaj, czy umowa może zostać zmieniona w tym zakresie. Wynajmujący zazwyczaj nie jest związany prawem. Zapytaj wynajmującego, a najlepiej także kilku innych najemców w tym samym budynku – o koszty w poprzednim roku. Jeżeli wydaje Ci się, że są one zbyt wysokie do zaakceptowania, przedyskutuj to z wynajmującym. Nie może on osiągać zysków na kosztach eksploatacyjnych lub indeksować kosztów wraz z czynszem. Wynajmujący często jednak obchodzą ten przepis poprzez żądanie kwoty, która obejmuje wszelkie koszty dodatkowe. Dokładna kwota określonych kosztów oraz skala podziału (w przypadku mieszkania) muszą być określone w umowie najmu.

Przyjmuje się, że na utrzymanie w Belgii potrzeba ok. 1100 € na miesiąc. Wynajęcie pokoju w Brukseli to co najmniej 600 € miesięcznie; kawalerka – 800 - 900 € a mieszkanie 2 pokojowe to koszt 1000 - 1200 €. W innych miastach Belgii ceny są niższe. Ceny są uzależnione od metrażu, lokalizacji, standardu. Przykładowe ceny wynajmu mieszkań

 

ZAKUP

W Belgii nie stosuje się żadnych ograniczeń przy nabywaniu ziemi, w tym rolnej oraz nieruchomości. Nie ma też wymogu uzyskiwania zezwolenia na nabywanie ziemi, zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne, niezależnie od tego czy pochodzą z krajów UE czy spoza niej. Nie ma również żadnych warunków, które muszą być spełnione by kupić ziemię lub gospodarstwo rolne. Nie trzeba mieć wykształcenia rolniczego, kwalifikacji zawodowych, również adres zamieszkania nie odgrywa roli. Jest zjawiskiem często spotykanym, że właścicielami ziemi w Belgii są obcokrajowcy mieszkający na stałe w innym kraju np. Amerykanie mieszkający w Stanach czy Francuzi mieszkający na południu Francji. W Belgii jest pod tym względem całkowicie wolny rynek. Właściciel ziemi nie jest też zobowiązany żadnymi przepisami do przynależności do samorządu zawodowego czy też spółdzielni produkcyjnej. Na podobnej zasadzie wolnego rynku, jak przy zakupie ziemi uprawnej, następuje obrót terenami leśnymi. Jednakże w przypadku konieczności usunięcia części drzew istnieje obowiązek zasadzenia nowych w przewidzianym do tego miejscu. Generalnie, dla obrotu ziemią ustawodawca belgijski nie ustanowił specjalnej ustawy, zostawiając te sprawy przede wszystkim regulacjom wolnego rynku.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w dwóch formach, jak przy nabywaniu gruntów pod zabudowę tj. bezpośrednio z ręki do ręki lub w formie sprzedaży publicznej - licytacji. Do zakupu ziemi i nieruchomości potrzebna jest umowa kupna-sprzedaży. Właściciel powinien okazać kupującemu akt własności terenu czy nieruchomości, który ma być obiektem sprzedaży. Kupujący często sprawdza także rejestr kadastralny by być pewnym, że sprzedający ma prawo własności do sprzedawanego obiektu czy ziemi. Umowa kupna - sprzedaży musi być zatwierdzona w formie aktu notarialnego.

W Belgii znana jest "instytucja" wieczystej dzierżawy jednak stosowana bywa bardzo rzadko.

Własność terenów, gruntów i obiektów jest w Belgii uporządkowana a kupujący chce być pełnym właścicielem, nie wieczystym dzierżawcą.

 

HOTELE:

Hotele w Belgii są drogie, dlatego na początek dobrym rozwiązaniem są hostele oraz tzw. Bed &Breakfast oferujące niższe ceny. Pracownicy lokalnego biura informacji turystycznej mogą również pomóc w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania.

www.jeugdherbergen.be

www.bedandbreakfast.com

www.casamundo.co.uk/belgium

 

 

Źródło:

www.eures.praca.gov.pl


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook